Türkiye'de Öğrenci İkamet İzni

Öğrenci İkamet İzni Nedir?

Öğrenci oturma izni, yabancı bir öğrencinin Türkiye'de okurken orada yaşamasına izin veren bir belgedir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 38 ila 41. maddeleri ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 35 ila 39. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Öğrenci İkamet İzni Verilebilecek Yabancılar Kimlerdir?

 • Aile ikamet izni olmayan ilk ve orta öğrenim görecek yabancılar (Aile ikamet iznine sahip olup ilk ve ortaöğretim düzeyinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet iznine ihtiyaç duymadan eğitimlerine devam edebilirler. Ancak 18 yaşını doldurmuş ve halen ortaöğretim kademesinde öğrenimine devam eden öğrencilerin ikamet tezkeresi alması zorunludur.),
 • Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim alacak yabancılar,
  öğrenci ikamet izni düzenlenebilir.

Öğrenci ikamet izni, aile ikamet izni başvurularında sadece öğrencinin eşine ve çocuklarına destek hakkı sağlar. Diğer akrabalara oturma izni alma hakkı sağlamaz.

Öğrenci İkamet İzni Kaç Yılda Verilebilir?

Yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan az ise öğrenci ikamet izninin süresi öğrenim süresini aşamaz.

Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla Türkiye'ye gelip öğrenim görecek yabancılara öğrenimleri süresince ikamet izni verilebilir.

Bakım ve giderleri gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta öğrenimini görecek yabancılara, veli veya kanuni temsilcisinin muvafakati ile öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.

Öğrenci İkamet İzni Koşulları Nelerdir?

Öğrenci ikamet izni alabilmek için yabancı uyruklu öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:

 1. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 38. maddesinde belirtilen Türkiye'de kalış amaçlarına ilişkin destekleyici bilgi ve belgeleri sunmak.
 2. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 7. maddesi hükümlerine tabi olmamak.
 3. Türkiye'de kalacakları adresi açıklayın.

Bu gereklilikler, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 39. Maddesinde özetlenmiştir.

Öğrenci İkamet İzninde Sağlık Sigortası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden sağlık sigortası şartı aranmaz. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

Yükseköğretim Öğrencilerinin Üniversite, Fakülte veya Bölüm Değişikliklerinde İzlenecek Usuller

 • Aynı eğitim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği olması durumundave aynı ilde öğrenim kurumu değişikliği olması halinde, öğrencinin kesintiye uğramaması ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise, iznin sona erdiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır.
 • Farklı bir ilde eğitime devam edilmesi durumundaÖğrenimine devam edeceği ilin valiliği tarafından mevcut ikamet izni iptal edilir ve yeni öğrenim dönemi süresince oturma izni verilir.

Öğrencilerin Çalışma Hakkı

Türkiye'de örgün eğitim alan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni almak şartıyla çalışabilirler. Ancak önlisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkı birinci sınıftan sonra başlar. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılır.

Öğrenci İkamet İzninin Reddedilmesi, İptal Edilmesi veya Uzatılmamasının Sebepleri Nelerdir?

 • Öğrenci ikamet izni verilmesi için gerekli şartların sağlanmaması veya ortadan kalkması,
 • Eğitimine devam edemeyeceğine dair kanıt,
 • Öğrenci ikamet izninin düzenlenme amacı dışında kullanıldığının tespiti,
 • Geçerli bir sınır dışı etme kararı veya Türkiye'ye giriş yasağı bulunması,

Bu gibi durumlarda kısa dönem ikamet izni verilmez, verilirse iptal edilir, süresi dolanların ikamet izni uzatılmaz.

Öğrenci İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ İSTENEN BELGELER (ORTAK)

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğraf içeren sayfalar ve işlem gören sayfalar) (Belgenin aslı randevu günü ibraz edilmelidir.)
 3. Dört (4) adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır)
 4. Kalış süresi boyunca yeterli ve düzenli maddi imkânlara sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda belirtilecektir. İdare, başvuru sahibinden destekleyici belgeler isteyebilir.)
 5. İkamet izni kart ücretinin yatırıldığına dair belge/makbuz (Uluslararası kuruluş, büyükelçilik ve konsolosluk okullarında öğrenim görenler için ayrıca ikamet izni harcı belgesi/makbuzu istenecektir.)
 6. Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izninin süresini kapsamalıdır. Aşağıdaki belgelerden biri yeterlidir):
  • Yabancının ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden yararlandığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
  • Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK'dan alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (Aile ikamet izinleri için SGK'dan alınacak provizyon belgelerinin hem sponsoru hem de aile bireylerini kapsaması gerekir.)
  • Genel sağlık sigortalısı olmak için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuruya ilişkin e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
  • Özel sağlık sigortası (Lütfen sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/kaşeli aslını başvuru sırasında ibraz ediniz!)
 7. İkamet Belgesi (Aşağıdaki belgelerden biri yeterlidir.)
  • Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi; (“Uzatma başvurularında ikamet belgesi” yeterlidir.)
  • Kiralık bir evde kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, kira sözleşmenizin noter tasdikli sureti;
  • Otel vb. bir yerde kalıyorsanız bu yerlerde kaldığınıza dair belge;
  • Öğrenci yurdunda kalıyorsanız, yurtta kaldığınızı gösterir e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge.
  • 3. şahıs konutunda kalıyorsanız ev sahibinin noter tasdikli taahhüdü (ev sahibi evli ise eşinin de noter tasdikli taahhütnamesi)

İlkokul (1 yıl)
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınacak ikamet sebebine uygun vize (sadece ilk ve orta öğretim için)
Ortaokul (1 yıl)
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınacak ikamet sebebine uygun vize (sadece ilk ve orta öğretim için)
Lise (1 yıl)
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınacak ikamet sebebine uygun vize (sadece ilk ve orta öğretim için)
Askeri Liseler (1 yıl)
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınacak ikamet sebebine uygun vize (sadece ilk ve orta öğretim için)
MEB'e bağlı olmayan okullarda okuyanlar (1 yıl) (uluslararası teşkilat, büyükelçilik ve konsolosluk okulları) (ücrete tabidir)
• Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınacak ikamet sebebine uygun vize (sadece ilk ve orta öğretim için)
Önlisans (2 yıl)
Ortak Belgeler

Lisans Derecesi (4 yıl)
Ortak Belgeler

Lisans – Diş Hekimliği/Eczacılık/Veterinerlik Fakülteleri (5 yıl)
Ortak Belgeler

Lisans – Tıp Fakültesi (6 yıl)
Ortak Belgeler

Harp Okulları (4 yıl)
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınacak ikamet sebebine uygun vize (sadece ilk ve orta öğretim için)

Yüksek Lisans Derecesi (2 yıl)
Ortak Belgeler

Doktora Derecesi (3 yıl)
Ortak Belgeler
Tıpta Uzmanlık Eğitimi/Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Alanlar (3 yıl)
TUS'u kanıtlayan belge

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) Alanlar (3 yıl)
DUS'u kanıtlayan belge

Üniversiteleri tarafından Türkçe kursuna yönlendirilenler (1 yıl)
Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitimi kanıtlayan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge (kursun süresi mutlaka belirtilmelidir)

Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler (1 yıl)
Eğitim kurumundan alınacak “değişim programını” kanıtlayan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
Diğer uluslararası değişim programları kapsamında gelenler (1 yıl)
Eğitim kurumundan alınacak “değişim programını” kanıtlayan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

 • Öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı oldukları için talep etmeleri halinde geçerli sağlık sigortası talep edilmeyecek, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırarak idareye bildirimde bulunacaklardır.
 • İdarenin talebi üzerine, öğrenim görülen kurumdan veya e-devlet sisteminden alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/kaşeli öğrenci belgelerinin sunulması gerekmektedir.
 • Normal öğrenim süresi içinde mezun olamamanız durumunda, öğrencilik haklarından aktif olarak yararlanabileceğinizi gösteren öğrenci belgesinin ibrazı üzerine her yıl için en fazla 1 yıllık ikamet izni verilebilir.
 • Oturma izni süreniz boyunca; aynı üniversitenin farklı bir fakülte/bölümünde okumaya devam etmeniz veya aynı ilde farklı bir üniversiteye yatay geçiş yapmanız durumunda bilgilerinizi güncellemek için durumunuzu 20 iş günü içerisinde il göç idaresi müdürlüğüne bildirmeniz, öğrencilik durumunuzda herhangi bir kesinti olmaması kaydıyla.
 • Farklı bir ilde üniversite, fakülte veya bölüm değişikliği olması durumunda 10 gün içerisinde yeni üniversitenizin bulunduğu ildeki il göç idaresi müdürlüğüne oturma izni başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Tüm işlemleriniz, yeni üniversitenizin bulunduğu ildeki il göç idaresi müdürlüğü tarafından sonuçlandırılacaktır.

Çocuklar için

 • Pasaporttan veya pasaport yerine geçen belgeden veya nüfus cüzdanından anne ve baba tespit edilemiyorsa, onaylı doğum belgesi istenir.
 • Anne veya babanın yokluğunda tasdikli muvafakatname istenir. (Ebeveynlerden birinin ölümü halinde diğer eşin tasdikli ölüm belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.)
 • Boşanma halinde çocuğun velayet tasdikli velayet belgesi istenir. (Bu belgelerin Türk makamlarından temin edilmesi halinde e-imzalı/imzalı ve kaşeli/kaşeli olması, yurt dışından temin edilmesi halinde noter tasdikli Türkçe tercümesi ve Apostil tasdikli olması gerekmektedir. Sözleşmeye taraf ülke vatandaşı olmak gerekmektedir. Apostil Konvansiyonu; veya ülke taraf olsa bile belge üzerinde Apostil yoksa, söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı/Türk Makamları onayı) gerekir. Bu konuda yetkili)
 • Söz konusu yabancının on sekiz yaşından küçük olması halinde, yurt dışındaki anne/baba veya kanuni temsilcisinin tasdikli muvafakatnamesi ve muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye'deki gerçek veya tüzel kişiler tarafından noter tasdikli taahhütname, talep edilen.

Başvuru belgesine önceki ikamet izni belgesinin fotokopisi eklenir. (Belgenin aslı randevu günü idareye sunulur)

Türkiye'de oturma izinleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen adresini ziyaret edin. sonraki sayfa.

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler