Türkiye'de Kısa Dönem Oturma İzni

-17/06/2022-Rehber, Oturma izni-7 min-

Kısa Dönem İkamet İzni Nedir? Kısa dönem ikamet izni [...]

Kısa Dönem İkamet İzni Nedir?

Kısa dönem ikamet izni, yabancı bir bireyin bir ülkede sınırlı bir süre kalmasına izin veren bir izin türüdür. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31 ila 33. Maddeleri ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 ve 29. Maddeleri tarafından yönetilmektedir. Bu kanun ve yönetmelikler, kısa dönem ikamet izni almanın gerekliliklerini ve bu izni alan kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Kısa Dönem İkamet İzni Alınabilecek Yabancılar Kimlerdir?

 1. Bilimsel araştırma için gelecek yabancılar;

  Bu amaçla ikamet izni başvurusunda bulunan yabancıların bilimsel araştırmaya konu ilgili kurum veya kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, üniversiteler vb.), bilimsel araştırma izne tabi ise; İzne tabi değillerse araştırma konusu ile ilgili beyan vermeleri gerekmektedir. Bu amaçla gelecek yabancılara ikamet tezkeresi düzenlenebilmesi için dış temsilciliklerimizden “Bilimsel Araştırma” vizesi alınması gerekmektedir.

 2. Türkiye'de taşınmaz mal sahibi olan yabancılar;

  Taşınmaz sahibi olan yabancıların ikamet izni talebinde bulunmaları halinde, taşınmazın mesken olması ve bu amaçla kullanılması zorunludur. Ayrıca aile fertleri de konut üzerinde ortak veya ortak mülkiyet hakkına sahip olmaları halinde bu kapsamda ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. Aile üyeleri, başvuranın eşi, reşit olmayan çocuğu ve bakmakla yükümlü olduğu yetişkin çocuğu anlamına gelir.

 3. Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancılar;

  Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların üç aydan fazla ikamet izni talep etmeleri halinde, yabancının iletişime geçeceği kişi veya şirketlerden davet mektubu veya benzeri belgeler istenebilir.

 4. Hizmet içi eğitim programına katılacak yabancılar;

  Bu amaçla düzenlenen ikamet izinleri, hizmet içi eğitim verecek kurum veya kuruluş tarafından verilen eğitimin içeriği, süresi ve yeri ile ilgili bilgi ve belgelere istinaden program süresince düzenlenir.

 5. Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalar veya öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim ve benzeri amaçlarla gelecek yabancılar;

  Bu amaçla ikamet izni başvurusunda bulunan yabancıların ilgili kurumdan alacakları bilgi ve belgeleri ibraz etmeleri rica olunur.
  İkamet izninin süresi, öğrenim veya benzeri amaçlı süreyi aşamaz.
  Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) kapsamında gelen öğrenciler; İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan sağlık sigortası şartı aranmaz. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

 6. Turizm amaçlı kalacak yabancılar;

  Bu amaçla ikamet izni başvurusunda bulunan yabancıların seyahat planları (ülkede nerede, ne zaman ve ne kadar kalacakları) ile ilgili beyanları değerlendirilmektedir. Gerekli görülmesi halinde bilgi veya belge sunmaları istenebilir.

 7. Halk sağlığını tehdit eden hastalıklardan birine sahip olmamak kaydıyla tedavi görecek yabancılar;

  Bu amaçla Türkiye'ye gelen yabancıların kamu veya özel hastanelere kabulü aranır. Tüm tedavi masraflarını ödediğini belgeleyenlerden sağlık sigortası istenmez.
  İkamet izinleri tedavi sürelerine göre düzenlenmektedir.
  Tedavi süresince barınma, iaşe veya sağlık giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılar için maddi imkânlarının tespiti üzerine geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.
  Gerektiğinde ilgili hastane veya kamu kurum ve kuruluşundan yabancının tedavisine ilişkin bilgi veya belge talep edilebilir.
  Mevcut Sağlık İşbirliği sözleşmeleri kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların (sözleşmede refakatçilere ilişkin ayrı bir hüküm yoksa) ikamet izni işlemleri genel hükümlere göre yürütülür. Ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 14. maddesine göre ülkemize en fazla iki kişi olarak gelen yabancıların ikamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.

 8. Talep veya adli veya idari makamların kararlarına bağlı olarak Türkiye'de kalması gereken yabancılar;

  Bu amaçla düzenlenecek ikamet izninin süresi, karar veya talepte belirtilen süre dikkate alınarak belirlenir.

 9. Aile ikamet izni şartlarını kaybetmeleri halinde kısa dönem ikamet iznine geçiş yapılacak yabancılar;

  Aile ikamet izni ile Türkiye'de en az üç yıl kalmış olanlardan, onsekiz yaşını doldurup bir Türk vatandaşı ile evlenip aile ikamet izni ile üç yıl sonunda boşananlardan (işaret edenlere üç yıl) mahkeme kararı ile aile içi şiddet mağduru olanlar) ve sponsorun ölümü halinde bu kişiye bağlı aile ikamet izni ile kalanlar süre şartı aranmaksızın kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilirler.

 10. Türkçe öğrenme kurslarına katılacak yabancılar;

  Bu amaçla ikamet tezkeresi talep eden ve Türkçe kursu açmaya yetkili (Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilmiş) kuruma kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir.
  Kurs süresi bir yıldan az ise, ikamet izninin süresi kurs süresini aşamaz. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenmek amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

 11. Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye'de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak yabancılar;

  Bu amaçla verilen ikamet izni süresi bir yılı aşamaz. Konaklama, iaşe veya sağlık giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. Kurumlardan bilgi ve belge talep edilebilir.

 12. Yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayıp mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde başvuruda bulunan yabancılar;

  Bu amaçla ikamet izni başvurusunda bulunan yabancılara, mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıllık ikamet izni verilebilir.

 13. Türkiye'de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirlenecek kapsam ve miktarda yatırım yapacaklar ile yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğu;

  Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beş yıl süreyle ikamet izni verilebilir.
  6735 sayılı Uluslararası İş Kanunu'nun 6458 sayılı Kanun'a getirdiği bu değişiklik ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli yabancıların teşvik edilmesi ve yabancıların ikamet izni işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

 14. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

  Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beş yıl süreyle ikamet izni verilebilir.

Kısa Dönem İkamet İzni Kaç Yıl Verilebilir?

13. ve 14. sıradaki yabancılar hariç olmak üzere, her defasında en fazla iki yıl olmak üzere kısa dönem ikamet izni verilebilir.

Kısa Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Kısa dönem ikamet izninin verilebilmesi için yabancıların Kanunun 32. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.

 • Türkiye'de kalış amacına ilişkin destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek,
 • Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmeyen,
 • Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma koşullarına sahip olmak,
 • Talep edilmesi halinde vatandaşı olduğu veya yasal ikamet ettiği ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydına ilişkin belge ibraz etmek,
 • Türkiye'de kalmak için adres bilgisi vermek.

Kısa Dönem İkamet İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmamasının sebepleri nelerdir?

 • Kısa dönem ikamet izni için aranan koşullardan bir veya birkaçının sağlanmaması veya ortadan kalkması,
 • İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespiti,
 • Geçerli bir sınır dışı etme veya giriş yasağı kararına sahip olmak,
 • Yurt dışında kalma süresi bakımından ihlal,

Bu gibi durumlarda kısa dönem ikamet izni verilmez, verilirse iptal edilir, süresi dolanların ikamet izni uzatılmaz. Bu durumlarda, daha fazla ayrıntı için lütfen bizimle iletişime geçin.

Türkiye'de oturma izinleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen adresini ziyaret edin. sonraki sayfa.

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler