TÜRKİYE'DE DOĞAN ÇOCUKLARIN KİMLİKLERİ.

-15/05/2022-kategorize edilmemiş-14 min-

    Tanınma Koşulları Tanınma; babanın [...]

 

 

Tanıma Koşulları

 Tanıma; Çocuğun kendisine ait olduğunu nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı olarak başvurarak babanın resmi bir senet veya vasiyetname ile beyan etmesidir. 

Tanıma beyanında bulunan kişi reşit veya sınırlı ise, veli veya vasisinin de muvafakati gerekir. 

 

Bu bağ geçersiz kılınmadıkça ve annenin kimliği tespit edilmedikçe, başka bir erkekle nesep sahibi olan çocuk tanınamaz. 

 

Başka bir erkekle soyağacı olan ve annesinin kimliği bilinmeyen çocuklara tanıma belgesi düzenlenmez. Bu şekilde gönderilen tanıma belgeleri nüfus müdürlüklerince tescil edilir, durum kayıtsız olarak Cumhuriyet savcılığına intikal ettirilir ve mahkeme kararına göre işlem yapılır.

 Bildirim Yükümlülüğü

 Nüfus sicil memuru, sulh hakimi, noter veya vasiyetnameyi açan hakim, durumu baba ve çocuğun kayıtlı olduğu nüfus müdürlüklerine bildirir. 

Çocuğun kayıtlı olduğu nüfus dairesi de durumu çocuğa, annesine ve çocuk vesayet altında ise vesayet makamına bildirir.

Tanıma Tesciline İlişkin Esaslar

 Tanınan çocuk henüz aile kütüklerinde kayıtlı değilse;

1. Doğum formunun düzenlenmesi ile çocuk, babanın hanesine babanın soyadıyla kayıtlı olur ve anne ile çocuk arasında bir bağ kurulur.

2. Babanın yabancı uyruklu olması halinde, ananın kayıtlı olduğu idari birim sonunda babanın soyadı ile tescil edilerek ana ile çocuk arasında bağ kurulur.

Tanınan çocuk, annesinin bekârlık hanesine kayıtlıysa,

1. Bu hanedeki kaydı kapatılmış olup, babasının hanesine babasının soyadıyla kayıtlıdır.

2. Babanın yabancı uyruklu olması halinde, babanın soyadı, annenin kayıtlı olduğu idari birimin sonuna aktarılır ve anne ile çocuk arasında bağ kurulur.

Evliliği tanınan kadın evli bir kadın ise, tanıma olayı kocasının siciline işlenir ve babası ile arasında bir bağ kurulur. Evlilik herhangi bir nedenle sona ererse, onu babasının soyadıyla tanıyan baba evine döner.

 

Tanınan evli erkek evli ise, eşi ve varsa reşit olmayan çocuklarının kütüğüne babasının soyadıyla; Tanıyan baba yabancı uyruklu ise, babanın soyadını taşıyan kayıtlar, annenin kayıtlı olduğu idari birimin sonuna taşınır. Annesiyle arasında bir bağ kurulur. 

 

Yabancı bir kadından evlilik dışı doğan ve Türk vatandaşı bir erkek tarafından tanınan 18 yaşını doldurmuş kişilerin kayıtları, Bakanlığın verdiği talimatlar doğrultusunda yapılır.

Tanıma Kaydı

 Bildirim yükümlülüğü bulunan makamlarca gönderilen tanıma yazısı veya mahkeme kararları veya tanımaya (ölüm kararı) ilişkin vasiyetname bu Yönergenin 192 nci maddesinde belirtilen şekilde aile kütüklerine işlenir. Tanıma belgesinin veya mahkeme kararının veya tanımaya ilişkin vasiyetnamenin bir nüshası bilgisayardan alınan ve diğer kişisel durum değişiklikleri özel kütüğüne gönderilen tanıma veya tanıma iptali formu ile birleştirilecek, ikinci nüsha ise bilgi işlem ortamından alınan ve arşivlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilen tanıma formunun tanınması veya iptali. Diğer tüm kişisel durum değişiklikleri özel günlükte tutulur.

Tanınan çocuğa ilişkin kayıt işlemleri, bu Yönergenin “Doğum” bölümünde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

743 sayılı Türk Kanununun Medeni hükümlerine göre tanınan ancak aile kütüklerine, kendisine ve eşine ve çocuklarına ait nüfus kayıtlarına henüz tanınmaları işlenmemiş erkek, evli ve çocukları varsa, kullanılan form kayıt ve diğer özlük durumundaki değişiklikler için, seri numarası ile veri işleme ortamından erişilebilir. Alınan tanıma/tanıma iptal formu mahkeme kararı ile birleştirilir ve diğer kişisel durum değişiklikleri özel kütüğüne eklenir.

Nüfus kaydının bulunduğu Nüfus Müdürlüğü, gün sonu listesinde belirtilen kimlik bilgilerini ilgili kişi/kişilerin kağıt kayıtlarına işler. Bu işlemden sonra günsonu listesi kayıt memuru tarafından imzalanarak nüfus müdürü tarafından onaylanır ve günsonu liste dosyasına eklenir.

Tanımanın İptal Edilmesi

 Tanımanın İptal Edilmesi; Çocuk ile tanışıklık arasında kurulan soybağının mahkeme tarafından tanınması nedeniyle ortadan kaldırılmasıdır.

 Tanıma İptali ve Dava Açma Yetkisini Gerektiren Haller, Fesih Süresi

Tanımanın Geri Alınmasını Gerektiren Koşullar 

 

Tanıyan, hata, aldatma veya korkutma nedeniyle tanımanın iptali için dava açabilir. 

Dava Açma Yetkisi ve İspat Yükümlülüğü 

Kabulün Dava Açma Yetkisi ve Yükümlülüğü 

İptal davası ana ve çocuğa karşı açılır. 

İlgili Kişilerin Dava Hakkı 

Ana, çocuk ve çocuğun ölümü halinde altsoy, Cumhuriyet savcısı, Hazine ve diğer ilgililer tanımanın iptali için dava açabilirler. 

 

Dava, tanıyana, tanıyan ölmüş ise mirasçılarına karşı açılır. 

Davacı, tanıyanın baba olmadığını ispatlamakla yükümlüdür. 

Tanıyanın baba olmadığı iddiasıyla anne veya çocuk tarafından açılan iptal davasında ispat yükü, verenin gebelik süresince anne ile cinsel ilişkiye girdiğine dair ikna edici deliller göstermesinden sonra doğar. 

diskalifiye süresi 

Kişinin dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir yıl ve her halükarda tanıma tarihinden itibaren beş yıl sonra sona erer. 

İlgililerin dava açma hakları, davacının tanıdığını ve tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğrendiği tarihten itibaren bir yıl ve her halükarda beş yıl sonra sona erer. 

Çocuğun dava hakkı, reşit olduğu tarihten itibaren bir yılın geçmesiyle sona erer. 

Yukarıda belirtilen süreler geçmesine rağmen gecikmeyi haklı kılan bir sebep varsa, sebebin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içinde dava açılabilir.

Tanıma Geri Alma İşlemlerinin Tesciline İlişkin Esaslar

1. Tanınması geri alınan kişi, annesinin bekârlık hanesine kayıtlı ise, tanımanın iptaline ilişkin mahkeme kararı, tanınan kişinin ve tanıyan babanın kütüğüne işlenir.

2. Tanınması kaldırılan kişi, babasının hanesine kayıtlı ise, baba hanesindeki kaydı kapatılır ve annesinin bekârlık hanesine annesinin bekar soyadıyla taşınır.

3. Evli kadının tanınmasının iptal edilmesi halinde; Tanıma iptali, annesinin bekarlığı ve tanıyan babasının bekarlığı ile ilgili kayıtlara işlenir.

4. Tanınması iptal edilen evli bir erkek, baba hanesine kayıtlı ise, baba hanesindeki kaydı kapatılır ve eşi ve varsa çocukları ile birlikte, annesinin bekar soyadıyla annesinin bekâr hanesine taşınır. Tanımanın iptali, onu tanıyan anne ve babasının sicillerine işlenir.

5. Türk baba ve yabancı anadan doğan çocuğun tanınması iptal edilirse; Baba evindeki kaydı kapandı.

6. Aile kütüğüne (gizli nüfus) kayıtlı olmayan bir kadın ile Türk bir babadan doğan çocuğun tanınması iptal edilirse:

• Vatandaşlık durumu doğru olmayan tanınan çocuğun annesine ait kişi kütüğünde kayıtlı ve gizli nüfus kayıtlarının devam etmesi halinde; Tanımanın iptali kararı aile kütüklerine işlenir ve tanımanın iptaline ilişkin mahkeme kararının bir örneği, çocuğun tanıma nedeniyle kazanılan Türk vatandaşlığını devam ettirip ettiremeyeceğinin incelenmesi için Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça verilecek talimat doğrultusunda işlem yapılır.

Soyağacına İlişkin İlkeler

Ağrı

Geçit; Çocuğun soyadı, uyruğu ve aile kütüklerine yazılacağı yerin tespitinde esas alınır. 

Çocuk ile anne arasındaki soy, doğumla birlikte kurulur. 

Çocuk ile baba arasındaki soy bağı, ana ile evlenme, tanıma veya hakim kararıyla kurulur. 

Ağrı da evlat edinme yoluyla kurulur. 

Evlilik dışı doğan bir çocuğun ebeveynleri birbirleriyle evlenirse, babalık otomatik olarak çözülür.

Evlilikte Doğan Çocuklar

Evliliğin sona ermesinden itibaren 300 gün içinde veya herhangi bir nedenle doğan çocuklar babanın soyadını alır ve aile kütüğüne babaları adına kaydedilir. 

Evliliğin sona ermesinden itibaren 300 gün içinde çocuk doğar ve bu arada anne yeniden evlenirse, ikinci evlilikte koca baba sayılır. Bu karine çürütülürse, ilk evlilikteki koca baba sayılır.

Evlilik Dışı Doğan Çocuklar

Evlilik dışı veya evliliğin sona ermesinden 300 gün sonra doğan veya baba tarafından mahkeme kararıyla reddedilen çocuklar; Annenin bekârlık hanesine, annenin soyadı ve babanın adı onun tarafından beyan edilmek üzere kayıtlıdır. 

Annenin boşanıp bekar olduğu haneye dönmesi durumunda çocuk, annenin kayıtlı olduğu haneye annenin soyadıyla, annenin önceki evliliğinden çift soyadı varsa çocuk, annenin kayıtlı olduğu haneye kaydedilir. annenin soyadı. 

Annesi halen başka biriyle evli ise, evlenmeden önce başka bir erkekten olan çocuğu, annesinin bekârlık hanesine, bekar soyadı ve annesi tarafından beyan edilecek baba adı ile tescil edilir. 

Türk baba ve yabancı anneden evlilik dışı doğan çocuk; 

1. Babanın anne ile evlenmesi sonucunda; Türk Medeni Kanunu'nun 292. maddesine göre evlilik içi kendiliğinden doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olacağından Türk vatandaşı olur ve baba evine kaydı yapılır. 

2. Anne veya çocuğun talebi üzerine; Türk Medeni Kanunu'nun 301. maddesine göre mahkemece babalığının tespiti veya Türk Medeni Kanunu'nun 295. maddesine göre tanınması halinde, doğumdan itibaren Türk vatandaşı olur ve sonuç olarak babasına bağlıdır. babalığın kurulması. Bu durumda babanın hanesine babanın soyadı ile kayıt olunur.

Evlilik ve Soyağacının Kurulmasında Usul ve Usul

 Eşler, evlilik sırasında veya evlilikten sonra evlilik dışı doğan müşterek çocuklarını yerleşim yerlerinin veya evlendikleri yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. 

Ana ve babanın kendi aralarında evlenmeleri nedeniyle soyları düzeltilen çocuklar daha önce aile kütüklerine kaydedilmiş iseler, evlilik ve babalığın kurulmasına ilişkin bildirim formu ana ve baba tarafından doldurularak imzalanır ve yerleşim yeri aileye verilir. nüfus müdürlüğü 

Evlilik sırasında veya sonrasında evlilik dışı doğan müşterek çocuklara bildirimde bulunmadan eşlerden birinin ölümü halinde, sağ kalan eşin mahkemeden alacağı tespit kararına göre işlem yapılır.

Soyağacının Kuruluşu

 Babalık Belgesi

Evlilik sırasında veya evliliğin sona ermesinden itibaren üç yüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.

Evliliğin sona ermesinden itibaren üç yüz gün içinde çocuk doğar ve bu arada ana yeniden evlenirse, ikinci evlilikte koca baba sayılır. Bu karine çürütülürse, ilk evlilikteki koca baba sayılır.

Babalığın Mahkûm Edilmesi

babalığın kınanması; Türk Medeni Kanunu'nun 301. maddesine göre çocuk ile baba arasındaki soy bağı mahkeme tarafından belirlenir.

Nesep Mahkûmiyeti ve Soyağacının Tespiti Kararlarının Tescili

Çocuk daha önce ana haneye kayıtlı ise, ana babadan başka bir belge veya beyan aranmaksızın, mahkeme kararıyla çocuğun kaydı babanın hanesine babanın soyadıyla intikal ettirilir.

Çocuk kayıtlı değilse, bu Yönergenin “Doğum” bölümünde belirtildiği şekilde bir doğum belgesi düzenlenir ve babanın hanesindeki babanın soyadı ile kaydedilir. Çocuk ile anne arasında gerekli soy bağı kurulur.

Mahkeme kararında çocuğun babasının Türk, annesinin yabancı uyruklu olduğu belirtilirse, çocuk onsekiz yaşını doldurmamışsa baba hanesine babanın soyadıyla kaydedilir. Mahkeme kararında annesinin Türk, babasının yabancı uyruklu olduğu belirtilmişse, annenin kayıtlı olduğu idari birim sonunda babanın soyadı ile tescil edilir.

Çocuğun on sekiz yaşını doldurması ve nüfusa kayıtlı olmaması halinde, babalık kararı vatandaşlık durumunun tespiti için Bakanlığa gönderilir ve Bakanlık kararına göre işlem yapılır. Bakanlıkça tescil kararı verilmişse, doğumdan itibaren babanın hanesine kaydedilir. Baba yabancı ise, annenin kayıtlı olduğu idari birimin son hanesinden sonra haneye kaydedilir ve annenin hane halkı ile bağ kurulur.

Ebeveynliğin Reddi

 Tanımı 

Babalığın reddi, babalık karinesinin mahkeme kararı ile ortadan kaldırılmasıdır. 

 

Babalığın reddi davası, koca tarafından ana ve çocuğa karşı açılabileceği gibi, çocuk tarafından da anne ve kocaya karşı açılabilir.

Babalığın Reddi Kararının Tescile İlişkin Esasları

Mahkeme kararı ile babalığı reddedilen çocuk, babasının kütüğüne ibraz edilerek kapatılır ve annesinin bekar evine, annesinin soyadıyla taşınır.

 Babalığı reddedilen çocuğun annesinin bekârlık hanesi tespit edilemediği takdirde; Kayıtlı olduğu hanedeki kaydı kapatılır ve annesinin soyadı, kayıtlı olduğu idari birim sonuna kadar yeni bir aile sıra numarası ile kaydedilir. Nesep reddedilirse, soyadı alanı, bildireceği ve mülki idare amirinin onaylayacağı soyadına göre doldurulur. Çocuğun ergin olmaması halinde vesayet altına alınabilmesi için durum Türk Medeni Kanunu'nun 404. maddesi uyarınca yetkili vesayet makamına bildirilir. Çocuğun soyadındaki eksiklik, vesayet makamınca bildirilen ve mülki idare tarafından onaylanan soyadına göre tamamlanır.

Babalığı reddedilen çocuğun annesinin mahkeme kararında yabancı uyruklu olduğunun belirtilmesi veya ana ve babasının yabancı uyruklu olması nedeniyle aile kütüklerine kaydedilmemesi veya anne ve babanın yabancı uyruklu olması; Düzenlenecek aile kimlik belgesinin bir örneği ile mahkeme kararının onaylı bir örneği vatandaşlık incelemesi için Bakanlığa gönderilir ve Bakanlığın vereceği karara göre işlem yapılır.

Babalığı reddedilen çocuğun annesinin Türk, babasının yabancı uyruklu olduğunun mahkeme kararında belirtilmesi veya babanın yabancı uyruklu olması nedeniyle aile kütüklerine kaydedilmemesi halinde; Soyu reddedilen çocuk, ananın bekârlık hanesine, ananın bekârlık soyadıyla kaydedilir.

Çocuk, annesinin bekârlık hanesine kayıtlı ise ve babası ile arasında soybağı kurulmuşsa, soybağının reddine ilişkin açıklamalar çocuk ile babasının kütüğüne yapılır ve daha önce kurulan soybağı kaldırılır.

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler