ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 6735 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 6735 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ (ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਡ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles