ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਰ (E) ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

According to the Law on Foreigners and International Protection (YUKK) […]

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (YUKK) ਨੰਬਰ 6458 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

2021 ਤੱਕ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਢਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ "ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਿਸਮ" ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ.

ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ।

ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?</span>

ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।

 • ਆਰਟੀਕਲ 31 - (1) ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
 • a) ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਲਈ ਆਉਣਗੇ
 • b) ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ
 • c) ਉਹ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ
 • ç) ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ-ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ
 • d) ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ
 • e) ਉਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ
 • f) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • g) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
 • ğ) ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ
 • h) ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
 • ı) ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ
 • i) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
 • j) ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਵਾਸ

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin