ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ।

ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਆਫ ਪੀਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਤੁਰਕੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਨਾ.

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles