ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਸੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ)

WORK PERMIT FOR FOREIGNERS WITH TEMPORARY PROTECTION (SYRIAN CITIZENS) Temporary […]

ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਸੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ)

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਛੋਟ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ.

<strong>ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

<strong>a) ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ,
b) ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ,
c) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
d) ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

<strong>ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
a) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ।
b) ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਮਾਡਿਊਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr ​​ਜਾਂ www.csgb.gov.tr/uigm) ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। .
c) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਓ।
d) ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
e) ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ; ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ.
f) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੇਕਰ ਚੁਣਿਆ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਡ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਵੈਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
g) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
h) ਜੇਕਰ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
i) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ) ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੋਣ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗਜ਼ਟ, ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੈਂਬਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਵਪਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

<strong>ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ:
a) ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ,
b) ਅਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ,
c) ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨਾ,
d) ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ,
e) ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਰੱਖਣੀ।

<strong>ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ
a) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
b) ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ "ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ" ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
c) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

<strong>ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਟਾ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਰਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ; ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ।

ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੂਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਰਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ SSI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਡ ਜਿਸ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ SGK ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ “123…” ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 9312.02 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕਰ (ਨਿਰਮਾਣ) ਦਾ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜੋ 15 ਵਰਕਰ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। 4/11/2004 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 5253 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਤੀ 30/7/2003 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 4962। ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

<strong>ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ
ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਲੇਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles