ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

According to the International Labor Law No. 6735, foreigners must […]

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 6735 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ।

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ, ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਬੀਮਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਸ TR ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 0534 627 07 23 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles