ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: Education, Featured, Residence Permit, Turkish Citizenship0.7 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

Foreigners studying at university in Turkey can obtain Turkish citizenship after a certain period of time if they reside with student residence. In short, they can obtain both a university degree and citizenship in Turkey at the same time.

How to get Turkish citizenship with student residence?

Just having student residence is not a sufficient reason for citizenship. Foreigners living in Turkey with a student residence permit during their 4-year student period must switch to a different type of residence upon graduation. By obtaining a family residence permit, a residence permit due to title deed or a work permit, they complete the 5-year period and have the right to citizenship.

The most important criterion is not to stay without a residence permit for more than 1 year in the last 5 years.

Whatsapp 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ