Ç-120 ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਡ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

Entry Procedures for Foreign Nationals with Ç-120 Restriction Records Foreign […]

Ç-120 ਪਾਬੰਦੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

Ç-120 ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 6458 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ Ç-120 ਪਾਬੰਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Ç-120 ਪਾਬੰਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ Ç-120 ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Ç-120 ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Ç-120 ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles