2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ?

For foreigners in violation of legal right to stay that is, violations […]

ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਯਾਨੀ, ਵੀਜ਼ਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਛੋਟ, 4/4/2013 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ 6458 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ;ਲੇਖ 9 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਲੇਖ "ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪਾਬੰਦੀ"  ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

2. ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

a 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ (3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਕੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੀਸ ਨੰਬਰ 492 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ  ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ</span>

 

ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

  • 2 ਸਾਲ - 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀ

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles