ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ?

Certificate of celibacy It is an official document stating the […]

ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, "ਅਪੋਸਟਿਲ" ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਸਟਿਲ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਿਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਸੈਲੀਬਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ?

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਇਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles