ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?

According to Article 10 of the International Labor Law No. […]

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 6735 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਚੋਲੇ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

 ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਘਰ ਸੇਵਾ)

> ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ

> ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਪਤਾ

> ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ

> ਈ- ਦਸਤਖਤ

 ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

> ਵਪਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਖਬਾਰ

> ਮਰਸਿਸ ਨੰਬਰ

> ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

> ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 26-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ SSI ਨੰਬਰ

> ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ

> ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਮਦਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

> ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ

> ਈ- ਦਸਤਖਤ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

> 2 ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੋਟੋਆਂ

> ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਾਰਡ

> ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ

> ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਸਿਮਪਲੀ ਟੀਆਰ ਦਾ ਮਾਹਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਟਾਫ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। +90 534 627 07 23

* ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles