ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕਟੋਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼: ਸ਼ਾਮਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

Foreigners Doing Doctoral Studies in Turkey Vocational universities have fees […]

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, $8000 ਦੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $32000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ $45000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ-ਡਿਗਰੀ ਆਨ-ਸਾਈਟ/ਨਾਨ-ਥੀਸਿਸ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਨ-ਥੀਸਿਸ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਫੀਸਾਂ ਖਗੋਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, $8000 ਦੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $32000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ $45000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ 418,000 TL ਦਾ ਅੰਤਰ

ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਯੇਡੀਟੇਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਥੀਸਿਸ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ $1200 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $8000 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੇਟ ਲਈ, ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ $2000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $8000 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਮੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਸਮੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੇਟ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੁੱਲ $32000 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles