ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

In order to obtain a short-term residence permit, foreigners who […]

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਨੂੰ ਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। - ਨਿਵਾਸ ਸਿਸਟਮ. ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਆਪਣੀ ਵੈਧਤਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles