ਜਾਰਜੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਕਰ ਛੋਟ

Foreigners of Georgian nationality who will work in seasonal agriculture […]

ਜਾਰਜੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਚਾਹ ਅਤੇ ਹੇਜ਼ਲਨਟ) ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ।

ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਸੈਮਸਨ, ਓਰਡੂ, ਗਿਰੇਸੁਨ, ਟ੍ਰੈਬਜ਼ੋਨ, ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਟਵਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਅਤੇ ਹੇਜ਼ਲਨਟ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ YUMI-ਨੈੱਟ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ

1-  ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਚਾਹ ਅਤੇ ਹੇਜ਼ਲਨਟ) ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਰਜੀਅਨ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

2-  </span>

3-  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਛੋਟ, YUMI-NET ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ https://yuminet. Ailevecalisma.gov.tr ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

4-  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਵਰਨੋਰੇਟਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ YUMI-NET ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

5-  ਹਵਾਲੇ;

a)  ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾਖਲਾ

YUMI-Net ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਦਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

b) ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ

YUMI-ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ

ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਬਾਰਡਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)

c)  ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ

 YUMI-NET ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

 ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਦਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

 ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury