ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੀਰੀਅਨਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ

Foreigners of Syrian nationality who are under Temporary Protection in […]

ਸੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ;

  • ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ,
  • ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ,
  • ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ,
  • ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ,
  • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ,
  • ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ
  • ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਸੀਰੀਆਈ ਲੋਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ TR ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles