ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਹਨ? ਫੈਮਿਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ?

Family residence permit is regulated in Articles 34 and 37 […]

ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਖਿਆ 6458 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 34 ਅਤੇ 37 ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 30 ਅਤੇ 34 ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 5901 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 28 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਜਾ ਧਾਰਕ;

a) ਉਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ,
b) ਉਸਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚਾ,
c) ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚਾ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ
ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। 

ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

> ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼)

> ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ

> 4 ਫੋਟੋਆਂ (ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੋਟੋਆਂ, ਸੈਲਫੀਜ਼, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ-ਚਿੱਟੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਛਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ)

> ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ

> ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ

> ਸਪਾਂਸਰ ਦੀਆਂ 2 ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਫੈਦ-ਬੈਕ ਫੋਟੋਆਂ

> ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

> ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ

> ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

> ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

> ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਡਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ

> ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦਾਹਰਨ

ਸਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ: +90 534 627 07 23

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles