12.06.2022 ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ $250.000 ਤੋਂ $400.000 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

According to new Turkish Citizenship law, minimum investment for TCIB […]

ਨਵੇਂ ਤੁਰਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12.06.2022 ਨੂੰ TCIB ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ $250.000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $400.000 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles