ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: Business, Guide, Life in Turkey, Work Permit4.3 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ।

 • ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਈ-ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਈ-ਡੈਵਲੈਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਸੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਈ-ਡੈਵਲੈਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਈ-ਇਜ਼ਿਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।
 • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ! 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਇੱਕ ਈ-ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਈ-ਡੈਵਲੈਟ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • Work permit documents issued to individuals with temporary protection, international protection applicants, and conditional refugees do not replace residence permits. These documents will expire when the individual’s protection or status ends.
 • ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤੀ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਈ-ਡੈਵਲੈਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਈ-ਇਜ਼ਿਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਈ-ਇਜ਼ਿਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।
Whatsapp 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: Work Permits in Turkey: Regulations, Responsibilities, and Rights for Employers and Employees

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
 • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
 • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
 • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
 • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ