ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

        Türkmenistan’ın Ankara Büyükekelçiliğinden alınan notada, dünya genelinde yayılan COVID–19 […]

        ਤੁਰkਮੇਨੀਐੱਸtan'ın ਅੰਕara Büyükekelçiliğinden alınan nਟੀada, dünਹਾਂ ਜੀnਲਿੰਡeyalan ਸੀਵੀਆਈਡੀ19 ਸਾਲna ਬੀağlı mücਬੀਰ seਬੀplਆਰ yündn ਟੀüਆਰkiਤੁਸੀਂ'dkalan ve Türਕਿਲੋਮੀਟਰniਐੱਸਟੀan'ਉਲaşım  imkanı açılana kadar, üllkmizdਈ   ਬੁਲੂਨan ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਟan vaਟੀandaşlarının ਪੀਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇਪੋਰਟ ਆਰesbitm ਵਿੱਚesਮੈਂ ਨੇਡniylillegal duruma düşmlਰਿਨੀ önlmk için ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਟanmevzuatlan geਦੁਬਾਰਾgਵਿੱਚਸੀ.ਈ paਸਾਪੀrt ਤੁਸੀਂrine gve şahਵਿੱਚ  kiਮਿ.ਲੀigini  göਐੱਸਟੀਆਰn rkmenistan'ਏ Dönüş ਬੀelgesਮੈਂ ilgili rk makaਮਿ.ਲੀaca , iਐੱਸtiਐੱਸnai lਆਰਾk, kabul dilmesi ve anılan ਬੀlge nin rkmniਐੱਸਟੀan vaਟੀandaşlarına ਆਰkiਤੁਸੀਂ'd ikamਟੀ tmਅੱਖ hak tanıਹਾਂn ਹੋਣਾlgelerਵਿੱਚ veਰਿਲਮੇਸੀ esnasında kullanılması huਐੱਸuਐੱਸunun degerlndirilmeਐੱਸਇਸ ਵਿੱਚalਪੀ ਦਿਲਮੀşir.

 

     ਬੁ ਕਪਸਾmda 6458 ਕਾਨੂਨ 23. maddesinin birinci fikraਐੱਸ1 hulümleri ਸਾklı kalmak koşuluyla halihazirda ülkemizden çıkış ve tranਐੱਸਇਹ geçiş için kullanılan Turkmenistan'a Dönüş Belgeਐੱਸin ülkemize ਗਿਰਿਸ ਵੀ ਤੁਰਕੀ'dikamet tmਅੱਖ hak tanıyan  diger belgelrin verilmesi ile bu ਆਰlਰਿਨ ਯੂzatılma sürecinde 6458 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਨੂੰਨ 7. ve 21. maddeleri kapsammda blgnin geçerlilik süresine ਬਾਗਲੀ olarak 26.10.2020 ਕਰਾਰ ਤਾਰੀਹਿ ਇਤਿਬਾਰੀਲੇ 9 (ਡੋਕੁਜ਼) ਏ.  süreliğine pasaport  yਏਰਿਨgeçerli belge olarak kullanılmਜਿਵੇਂı

 

 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles