ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

Passport (Mandatory) A valid passport with at least 8 months […]

 • ਪਾਸਪੋਰਟ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

 • ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ (ਘਰੇਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 1,3,5,9 ਅਤੇ 32 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

 • ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੈਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

 • ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੋਟੋ (ਲੋੜੀਦੀ)

2 ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫ਼ੋਟੋਆਂ 5×6 (ਸਫ਼ੈਦ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ, ਅਧਿਕਤਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ) (ਲੋੜੀਂਦੀ)

 • ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

ਟਰਕੀ / COVID-19 ਕਵਰੇਜ (ਲਾਜ਼ਮੀ) ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵੈਧ ਹੈ

 • ਫਲਾਈਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

 • ਹੋਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

 • ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, ਦੌਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸੱਦਾ)

 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

 • ਕੰਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

 • ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ

 • ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਗੇਟਵੇ ਸੇਵਾ ਫੀਸ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ

ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਅਸ਼ਗਾਬਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles