ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

OPassport (Mandatory) A valid passport with at least 8 months […]

 • ਓਪਾਸਪੋਰਟ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

 • ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ (ਘਰੇਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 1,3,5,9 ਅਤੇ 32 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

 • ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੈਧ ਨਿਵਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

 • ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੋਟੋ (ਲੋੜੀਂਦੀ)

2 ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫ਼ੋਟੋਆਂ 5×6 (ਸਫ਼ੈਦ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ, ਅਧਿਕਤਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ) (ਲੋੜੀਂਦੀ)

 • ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

ਟਰਕੀ / COVID-19 ਕਵਰੇਜ (ਲਾਜ਼ਮੀ) ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵੈਧ ਹੈ

 • ਫਲਾਈਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
 • ਹੋਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
 • ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਡੀਡ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਟ, ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ, ਬੈਂਕ ਰਸੀਦ, ਆਦਿ)

 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਲਾਜ਼ਮੀ) ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

 • ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਹਿਮਤੀ (ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) (ਲਾਜ਼ਮੀ)
 • ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ

 • ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਗੇਟਵੇ ਸੇਵਾ ਫੀਸ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

(ਲੋੜੀਂਦਾ)

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ

ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਅਸ਼ਗਾਬਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਮਿਆਦ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਰਕੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles