ਕੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?

used in Residence Permit; You can take the following documents […]

ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ; ਤੁਸੀਂ E-STATE ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

* ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

* ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

* ਡੀਡ ਐਕਟਿਵ ਟੈਕਸਟ

* SSI ਬਰੇਕਡਾਊਨ

12

ਕੀ ਈ-ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ?

ਈ-ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ" ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 

https://www.goc.gov.tr/ikamet-sss। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles