122 هزار و 768 خانه در ترکیه در ماه می فروخته شد، روس ها بیشترین خانه را در بین خارجی ها خریدند.

·04/02/2022·دستهبندی نشده·2 min·

122 thousand 768 houses were sold in Turkey in May, […]

122 هزار و 768 خانه در ترکیه در ماه می فروخته شد، روس ها بیشترین خانه را در بین خارجی ها خریدند.

آمار فروش خانه در ماه می در ترکیه توسط موسسه آمار ترکیه به اشتراک گذاشته شد. بر این اساس، فروش مسکن در اردیبهشت ماه با 107.5 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 122 هزار و 768 نفر رسید. شهروندان روسیه بیشترین خرید مسکن را در بین اتباع خارجی در کشورمان داشتند.
موسسه آمار ترکیه آمار فروش مسکن در ماه می در ترکیه را اعلام کرد. بر اساس گزارش TURKSTAT، فروش خانه در ترکیه در ماه می با 107.5 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 122 هزار و 768 رسید.

بزرگترین سهم استانبول است
استانبول با 22 هزار و 148 خانه و 18.0 درصد بیشترین سهم را در فروش خانه داشته است. پس از آن استانبول با 11 هزار و 497 فروش مسکن و 9.4 درصد سهم، استانبول با 7 هزار و 159 فروش و 5.8 درصد سهم در رده های بعدی قرار گرفت.

< img alt="" src="https://i.hbrcdn.com/haber/2022/06/15/son-de-may-ayyinda-122-bin-768-15016145_6447_m.jpg" style= "ارتفاع: 280px؛ عرض: 640px">

حداقل سهم بایبورت
استان های حکاری با 21 مسکن، اردهان با 43 خانه و بایبورت با 75 خانه کمترین تعداد خانه را به خود اختصاص داده اند. فروش مسکن در بازه زمانی دی تا اردیبهشت با 37.7 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 575 هزار و 889 واحد رسید.

فروش مسکن دست اول
تعداد فروش خانه دست اول در ترکیه در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 80.51 تن افزایش یافت و به 32 هزار و 861 رسید. سهم فروش خانه دست اول از کل فروش خانه 26.8 درصد بوده است. فروش خانه دست اول در بازه زمانی دی تا اردیبهشت با 28.1 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 163 هزار و 719 رسید.

فروش مسکن دست دوم
فروش خانه دست دوم در سراسر ترکیه در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 119.51 تن افزایش یافت و به 89 هزار و 907 رسید. سهم فروش مسکن دست دوم از کل فروش مسکن 73.2 درصد بود. فروش خانه دست دوم در بازه زمانی دی تا اردیبهشت با 42.0 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 412 هزار و 170 رسید.

فروش 5 هزار و 692 مسکن به اتباع خارجی

فروش مسکن به اتباع خارجی در اردیبهشت ماه با 235.7 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 5 هزار و 962 رسید. در اردیبهشت ماه، سهم فروش مسکن به اتباع خارجی از کل فروش مسکن 4.9 درصد بود. استانبول با فروش 2 هزار و 451 خانه مقام اول را در فروش خانه به خارجی ها به خود اختصاص داد. پس از آنتالیا، آنتالیا با 1885 خانه و مرسین با 264 فروش مسکن در رده های بعدی قرار دارند.

روس ها بیشترین خرید را دارند

در ماه می، شهروندان فدراسیون روسیه 1275 خانه از ترکیه خریداری کردند. پس از اتباع فدراسیون روسیه، ایران با 736 اقامت و اتباع عراق با 617 اقامت در رتبه های بعدی قرار دارند.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles