آیا گذرنامه های ترکمنستان در سال 2022 تمدید می شود؟

·20/04/2022·دستهبندی نشده·1 min·

According to the announcement made by the President of Turkmenistan […]

بر اساس اعلام رئیس جمهور ترکمنستان در 13 فوریه 2022، تصمیم گرفته شد که به ریاست جدید دولت و مدیریت جدید منتقل شود.

در صورت تصویب دولت جدید، آیا راه های ترکمنستان باز می شود؟ آیا کسانی که گذرنامه آنها منقضی شده است می توانند آن را تمدید کنند؟

- جاده های ترکمنستان که حدود 2 سال است به دلیل شیوع ویروس کرونا بسته شده است، هنوز باز نشده است. با وجود اینکه گفته می شود گذرنامه ها در اردیبهشت تمدید می شود، اما هیچ ماده قطعی در این زمینه وجود ندارد. گفته می شود گذرنامه شهروندان ترکمنستانی مقیم ترکیه تا سال 2023 تا 2024 تمدید می شود.

* با پاسپورت تمدید شده می توانید برای شهروندی اقدام کنید.
* با پاسپورت تمدید شده می توانید ازدواج کنید.
* با پاسپورت تمدید شده می توانید به عنوان دانشجو ثبت نام کنید.
* با پاسپورت تمدید شده می توانید ویزای کشور ثالث را دریافت کنید.

شماره تلفن های ما:
+90 534 627 07 23

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles