کارت های مجوز اقامت در حال تغییر هستند

·29/05/2022·دستهبندی نشده·1 min·

Within the scope of Article 19 of the Relevant Law […]

در حدود ماده 19 قانون مربوطه شماره 6458 تحت عنوان «اجازه اقامت»، جلوگیری از جعل در مدارک اجازه اقامت صادر شده برای اتباع خارجی در کشورمان از طریق تهیه اسناد مطمئن و صرفه جویی در خرید کالا و خدمات در روند همکاری بین اداره کل ما و اداره کل جمعیت و امور شهروندی، تغییر طراحی ایجاد شد.

در این فرآیند، تفکیک رنگ فیروزه ای در مدارک اجازه اقامت خارجیان ترک تبار انجام شد.

برای سایر خارجی ها، طرح رنگی "کلارت قرمز" مناسب تلقی می شد.

در این چارچوب؛ در حالی که چاپ اسناد طرح قدیم در انبار ادامه دارد، فرآیند چاپ اسناد اجازه اقامت طرح جدید از تاریخ 1390/01/01 آغاز شده و اسناد طراحی قدیمی تا تاریخ انقضا معتبر خواهند بود.

 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles