چگونه می توانید بررسی کنید که مجوز اقامت شما ادامه دارد؟

·27/01/2022·دستهبندی نشده·1 min·

You have submitted your documents completely to the Provincial Immigration […]

شما مدارک خود را به طور کامل به اداره مهاجرت استان ارسال کرده اید. مثبت بوده است و شما اجازه اقامت خود را دریافت کرده اید 
کمک به شما در مورد درخواست های اجازه اقامت 3. اگر افراد بدون اطلاع شما اجازه اقامت شما را لغو کنند، چگونه از این وضعیت مطلع خواهید شد؟ 

* به همین ترتیب، چگونه می توانید متوجه شوید که کارت مجوز کار شما توسط کارفرما یا شخص یا افراد دیگری باطل شده است؟

* برای اطلاع از اینکه آیا مجوز اقامت یا اجازه کار شما هنوز معتبر است یا خیر به ترکپرمیت. ما به عنوان Turkpermit می توانیم با بررسی وضعیت شما از سیستم به شما اطلاع دهیم.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک مجوز اقامت یا کار دریافت کنید، عکسی از جلو و پشت کارت مجوز خود را برای ما ارسال کنید!

روی لینک اینستاگرام ما در زیر یا از طریق شماره های واتساپ من کلیک کنید. می توانید اطلاعات خود را از طریق تماس ارسال کنید.

<قوی>https://instagram.com/muratersahin?utm_medium=copy_link

* https://instagram.com/turkpermit_official?utm_medium=copy_link

* 0530 332 50 50 – 0533 262 37 42 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles