اتباع خارجی که از مجوز اقامت مستثنی شده اند چه کسانی هستند؟

·14/06/2022·دستهبندی نشده·1 min·

According to the Law on Foreigners and International Protection No. […]

طبق قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی شماره 6458، افرادی هستند که از مجوز اقامت در ترکیه معاف هستند. شما می توانید اطلاعات دقیق در مورد آن را در این پست وبلاگ بیابید.

* کسانی که با یا بدون ویزا تا نود (90) روز وارد می شوند،

* کسانی که دارای مدرک هویتی افراد بدون تابعیت هستند،

* افسران دیپلماتیک و کنسولی در ترکیه،

* خانواده های افسران دیپلماتیک و کنسولی شاغل در ترکیه طبق گزارش وزارت امور خارجه،

* کسانی که در نمایندگی های سازمان های بین المللی در ترکیه کار می کنند و وضعیت آنها بر اساس توافق نامه تعیین می شود.

* کسانی که از مجوز اقامت از کشورهایی که جمهوری ترکیه با آنها قرارداد دارد معاف هستند.

* کسانی که اصالتاً شهروند ترکیه هستند.

افراد ذکر شده در بالا از مجوز اقامت در ترکیه معاف هستند.

* (خارجیانی که ویزای آنها در پایان 90 روز منقضی می شود، در صورت ادامه اقامت در ترکیه باید اجازه اقامت دریافت کنند.)

* خارجی که دارای مجوز کار است نیازی به اخذ اقامت جداگانه ندارد.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles