هزینه های مجوز کار برای خارجی ها در سال 2022

·23/05/2022·دستهبندی نشده·0 min·

– FOREIGNERS IN THE YEAR 2022 WORK PERMIT FEES – […]

- خارجی ها در سال 2022 هزینه های مجوز کار

 دائمی / تا 1 سال (شامل 1 سال) - هزینه: مجوز کار به موقع - مقدار نیرو: 1,386,2 TL

*  ترم / 1 سال و 2 سال مرخصی - هزینه ها: گواهی مجوز کار به موقع - برای مبلغ: 2.772.4 TL

*  مدت / 2 سال و 3 سال مرخصی - هزینه: مجوز کار موقت - مقدار FUT : 4,158,6 TL< /strong>

  نامحدود - هزینه: مجوز کار - مقدار نیرو: 13.867.40 TL< /p>

* مجوز کار حفاظت موقت / 1 سال (استاندارد) - هزینه: مجوز کار - مبلغ FUT : 515.70 TL

* هزینه کاغذ با ارزش - برای مبلغ: 160.00 لیر

 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles