نحوه دریافت مجوز اقامت برای اتباع خارجی

·10/01/2022·دستهبندی نشده·0 min·

In order to obtain a short-term residence permit, foreigners who […]

برای دریافت مجوز اقامت کوتاه مدت، خارجیانی که دارای اموال غیرمنقول در ترکیه هستند و خارجیانی که در ترکیه یک ارتباط تجاری یا تجارت ایجاد می کنند، باید مدارک زیر را پس از درخواست از طریق الکترونیکی به اداره مدیریت مهاجرت استانی ارائه دهند. -سیستم سکونت به عنوان یک قاعده، اجازه اقامت کوتاه مدت حداکثر برای دو سال صادر می شود. مجوز اقامت در صورت عدم استفاده در مدت شش ماه اعتبار خود را از دست می دهد.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles