شما می توانید با مجوز کار از ترکیه بازنشسته شوید

Whatever conditions a Turkish citizen can retire in Turkey, a […]

با هر شرایطی که یک شهروند ترکیه می تواند در ترکیه بازنشسته شود، یک خارجی نیز می تواند با داشتن همان شرایط بازنشسته شود. برای بازنشستگی در ترکیه از 30 آوریل 2008؛

    • زنان 58 ساله، مردان 60 ساله،

مورد نیاز است. ضمناً در صورت داشتن شرایط می توانند با ارائه گزارش از کارافتادگی و از کارافتادگی از حق بازنشستگی بهره مند شوند. علاوه بر این، یک خارجی که در حین کار در ترکیه بیکار است نیز در صورت اخراج با رعایت شرایط می تواند از مزایای بیکاری بهره مند شود. 

 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles