درخواست اجازه اقامت من رد شد، چگونه باید اقدام کنم؟ آیا می توانم دوباره درخواست بدهم؟

·02/01/2022·دستهبندی نشده·1 min·

My residence permit application was rejected, how should I proceed? […]

درخواست اجازه اقامت من رد شد، چگونه باید اقدام کنم؟ آیا می توانم دوباره درخواست بدهم؟

رد درخواست اجازه اقامت، عدم تمدید یا لغو مجوز باید به اطلاع خارجی یا نماینده قانونی یا وکیل وی برسد. تی

این اخطار شامل نحوه استفاده مؤثر خارجی از حق اعتراض خود به تصمیم و سایر حقوق و تعهدات قانونی در این فرآیند است.

علاوه بر این، در صورت رد درخواست اجازه اقامت، امکان درخواست برای همان اقامت در مدت 6 ماه وجود ندارد. Y

اگر زمان پربیننده شما در حال اجرا است، می توانید برای اقامت متفاوتی درخواست دهید.

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles