خارجی هایی که نمی توانند مشروط ورود و اجازه اقامت دریافت کنند

·23/01/2022·دستهبندی نشده·0 min·

Foreigners who have completed a period of 90 days in […]

اتباع خارجی که دوره 90 روزه را در 180 روز بدون اخذ مجوز اقامت در ترکیه گذرانده اند، در صورت ورود مشروط (v84) و عدم تعیین وقت قبلی و مراجعه به اداره مهاجرت در مدت 10 روز، مشمول ممنوعیت ورود موقت می شوند. برای دریافت اجازه اقامت، یا اگر پس از درخواست اجازه اقامت، اجازه اقامت را دریافت نکردند.

p>

 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles