خارجیانی که دعوتنامه ترک ترکیه را دنبال می کنند

·27/05/2022·دستهبندی نشده·1 min·

For foreigners in violation of legal right to stay that is, violations […]

برای اتباع خارجی که نقض می کنند حق قانونی اقامت یعنی نقض ویزا، معافیت ویزا، اجازه اقامت، مجوز کار یا معافیت مجوز کار، قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی شماره 6458 مورخ 4/4/2013.ممنوعیت ورود در محدوده ماده 9 با عنوان «ممنوعیت ورود به ترکیه  در چارچوب اصول زیر انجام می شود.

1. علیرغم نقض حق قانونی اقامت، اتباع خارجی که تحت شرایط زیر از کشور خارج می شوند هیچ تصمیم ممنوعیت ورود گرفته نشده است< /strong>

ب حداکثر 3 ماه (بدون احتساب 3 ماه) آنها می توانند با تصمیم به اخراج آنها از ترکیه خارج شوند   که در مهلت مقرر برای خروج به دروازه های مرزی آمدند و هزینه را پرداخت کردند جرایم اداری ناشی از قانون عوارض شماره 492 اتباع خارجی

اطلاعیه اداره مهاجرت:

https://www.goc.gov.tr/yasal-kalis-hakki-ihlalinde-bulunan-yabancilara-uyguacak-giris-yasaklarina-iliskin-aciklama

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles