توضیح مهم از طرف YÖK! آیا دانشجویان خارجی می توانند بدون آزمون ثبت نام کنند؟

·13/06/2022·دستهبندی نشده·1 min·

Foreign students who want to study in Turkey, if abroad “student […]

دانشجویان خارجی که می خواهند در ترکیه تحصیل کنند، اگر خارج از کشور باشند "ویزای دانشجویی" زمانی که آنها به ترکیه می آیند، دوره قانونی آنها توانستند در دانشگاه هایی که آنها را با نمره دیپلم پذیرفته بودند ثبت نام کنند. 

بر اساس بیانیه جدید موسسه آموزش عالی (YÖK)؛ در سال تحصیلی 2022 مقرراتی برای دانشجویانی که می خواهند بدون آزمون در ترکیه ثبت نام کنند وضع شده است. 

گروه های پزشکی، دندانپزشکی، آموزشی، داروسازی و مهندسی، دانشجویان خارجی به دانشگاه ها از سال تحصیلی 2022 ثبت نام بدون آزمون انجام نمی شود.< /p>

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles