توضیح در مورد ممنوعیت ورود

·18/09/2022·ویژه, مجاز, ویزا·4 min·

Foreigners who violate the legal right to stay in our […]

خارجیانی که حق قانونی اقامت را نقض می کنند کشور ما یعنی روادید، معافیت روادید، اجازه اقامت، مجوز کار یا معافیت مجوز کار، در محدوده ماده 9 قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی مورخ 4/4/1392 به شماره 6458 با عنوان اعمال می شود. ممنوعیت ورود به ترکیه . ممنوعیت ورود در چارچوب اصول زیر انجام می شود.

1. علیرغم نقض حق قانونی اقامت، اتباع خارجی که تحت شرایط زیر از کشور خارج می شوند مجاز نیستند برای ورود به ترکیه

آ. خارجیانی که حق قانونی اقامت را نقض می کنند تا 3 ماه (بدون احتساب 3 ماه) ، به دروازه های مرزی بیایید خود به خود قبل از تعیین وضعیت آنها توسط مقامات ذیصلاح ترکیه را ترک کنند و پرداخت جریمه های اداری ناشی از قانون عوارض شماره 492

ب خارجی هایی که حق قانونی اقامت را نقض می کنند تا 3 ماه (بدون احتساب 3 ماه) برای خروج به دروازه های مرزی بیایید در مدت زمانی که برای آنها در نظر گرفته شده است ترک ترکیه با تصمیم اخراج و پرداخت جریمه های اداری ناشی از قانون عوارض شماره 492

2. علیرغم نقض حق قانونی اقامت، خارجیانی که با شرایط زیر از کشور خارج می شوند ممنوعیت ورود به ترکیه برای مدتی 1 ماه تا 5 سال.

آ. خارجی هایی که حق قانونی اقامت را نقض می کنند بیش از 3 ماه (شامل 3 ماه) به دروازه های مرزی بیایید خود به خود قبل از تعیین وضعیت آنها توسط مقامات ذیصلاح ترکیه را ترک کنند و پرداخت جریمه های اداری ناشی از قانون عوارض شماره 492

 

دوره های ممنوعیت ورود مربوط به دوره های تخلف برای اتباع خارجی در این محدوده به شرح زیر است:

  • تخلف از 3 ماه تا 6 ماه: 1 ماه ممنوعیت ورود
  • تخلف از 6 ماه تا 1 سال: 3 ماه ممنوعیت ورود
  • 1 سال - 2 سال تخلف: 1 سال ممنوعیت ورود
  • 2 سال - 3 سال تخلف: 2 سال ممنوعیت ورود
  • تخلف بیش از 3 سال: 5 سال ممنوعیت ورود

 

3. خارجیانی که حق قانونی اقامت و خروج از کشور را نقض کرده و یا در موارد ذکر شده در زیر اخراج می شوند. ممنوعیت ورود به ترکیه برای مدتی 3 ماه تا 5 سال.

آ. خارجی هایی که جریمه های اداری را پرداخت نکنید برخاسته از قانون عوارض شماره 492، حتی اگر قبل از تشخیص نقض حق قانونی اقامت توسط مراجع ذی صلاح، به صورت خودجوش به دروازه های مرزی برای خروج از ترکیه مراجعه کنند.

ب خارجی هایی که حق قانونی اقامت را نقض می کنند تا 3 ماه (بدون احتساب 3 ماه) و کسانی که با حکم اخراج از ترکیه دعوت می شوند، چه کسانی در مدت زمان مجاز ترک نکنید و/یا نروید پرداخت جریمه های اداری ناشی از قانون عوارض شماره 492

ج اتباع خارجی که بیش از 3 ماه (شامل 3 ماه) حق قانونی اقامت خود را نقض کرده اند صرف نظر از اینکه جریمه های اداری را پرداخت کرده باشند. ناشی از قانون هزینه های شماره 492 و با تصمیم اخراج از ترکیه دعوت شده اند.

ج اتباع خارجی که در مهلت مقرر ترک نمی کنند به آنها اعطا می شود، اگرچه درخواست های اجازه اقامت آنها رد شده یا مجوز اقامت آنها لغو شده است، صرف نظر از اینکه جرایم اداری را پرداخت کرده اند یا خیر ناشی از قانون عوارض شماره 492

D. اتباع خارجی که در مهلت مقرر خارج نمی شوند به آنها اعطا می شود حتی اگر درخواست مجوز کار آنها رد شود یا مجوز کار آنها لغو شود، صرف نظر از اینکه جرایم اداری را پرداخت کرده اند یا خیر ناشی از قانون عوارض شماره 492

به. خارجی هایی که انجام می دهند برای اجازه اقامت اقدام نکنید علیرغم استفاده از کلیه حق اقامت ارائه شده توسط ویزا یا معافیت ویزا در چارچوب قانون "90 روز در 180 روز" به شرط درخواست اجازه اقامت در مدت 10 روز مجاز به ورود به کشورمان است. صرف نظر از اینکه جرایم اداری را پرداخت کرده اند یا خیر  ناشی از قانون عوارض شماره 492

f. خارجی هایی که مشمول تعهدات جایگزین توسط فسخ تصمیم بازداشت اداری، صرف نظر از اینکه جرایم اداری را پرداخت کرده اند یا خیر ناشی از قانون عوارض شماره 492

g. خارجی هایی که هستند تبعید شده در حضور پرسنل تعیین شده، صرف نظر از اینکه جرایم اداری را پرداخت کرده اند یا خیر ناشی از قانون عوارض شماره 492

 

دوره های ممنوعیت ورود مربوط به دوره های تخلف برای اتباع خارجی در این محدوده به شرح زیر است:

  • تخلف تا 3 ماه: 3 ماه ممنوعیت ورود
  • تخلف بین 3 ماه تا 6 ماه: 6 ماه ممنوعیت ورود
  • تخلف بین 6 ماه تا 1 سال: 1 سال ممنوعیت ورود
  • 1 سال - 2 سال تخلف: 2 سال ممنوعیت ورود
  • تخلف بیش از 2 سال: 5 سال ممنوعیت ورود

 

4. خارجی هایی که موفق به پرداخت آن نمی شوند جریمه های اداری و سایر مطالبات عمومی ناشي از قانون عوارض شماره 492 و مقررات ساير قوانين، حتي اگر مدت تصميم ممنوعيت ورود منقضي شده باشد، تا زماني كه وجه مذكور را پرداخت نكنند، اجازه ورود به كشور ما نخواهد داشت. جریمه ها و مطالبات عمومی،شمول مواد 7 و 15 قانون شماره 6458 مجاز نمی باشد.

 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles