الزامات شغلی مرد چیست؟ آیا مردان می توانند در خانه مجوز کار دریافت کنند؟

·22/04/2022·دستهبندی نشده·1 min·

If a male patient in need of home care is […]

اگر بیمار مردی که نیاز به مراقبت در منزل دارد در بستر باشد، عموماً تمایلی به مراقبت از او توسط زنان ندارد. به همین دلیل، بهتر است مراقبان مرد از بیمارانی که تحت شرایط مساعدتری مراقبت خواهند شد، مراقبت کنند. به مراقبان مرد نیز می توان مجوز کار اعطا کرد، اما معیارهایی برای این امر وجود دارد.

به عنوان مثال، اگر می خواهید مردی را به عنوان پرستار در منزل استخدام کنید، گزارش کمیته بیمار از بیمارستان های دولتی الزامی است. در مواردی که ناتوانی در کار زیاد باشد، برای مردان نیز می توان مجوز کار دریافت کرد.

اسناد کارفرما

> امضای الکترونیکی

> کپی کارت شناسایی کارفرما

> پزشک یا گزارش سلامت فردی که باید از او مراقبت شود

اسناد خارجی

> 2 عکس بیومتریک

> کپی پاسپورت خارجی

> کپی کارت اجازه اقامت خارجی

کارکنان متخصص مجوز کار Simply TR در این زمینه به شما کمک می کنند. +90 534 627 07 23

* وزارت کار ممکن است در صورت لزوم مدارک و اطلاعات اضافی را درخواست کند.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles