IS EXPORT; خارجی ها در حال تغییر اطلاعات گذرنامه مراقب باشید!!!!

·13/06/2022·دستهبندی نشده·0 min·

CIRCULAR ON RESTRICTION CODES Ministry Circular No:2020/17   In case […]

بخشنامه در مورد کدهای محدودیت

بخشنامه وزارتخانه شماره: 2020/17

 

در صورت شناسایی اطلاعات هویتی متفاوت یک فرد خارجی با کد C،

به روز رسانی های مورد نیاز توسط واحدی که رکوردهای محدودیت را تعیین می کند انجام می شود.

 

یک خارجی اخراج شده از ترکیه؛ گذرنامه قبل از انقضای ممنوعیت ورود

در صورتی که اطلاعات خود را تغییر دهند (نام – نام خانوادگی) و بدون توجه وارد ترکیه شوند و یا اطلاعات دیگری وارد کنند

اگر مشخص شود که وی با پاسپورت این کشور وارد ترکیه شده است. قرار دادن در گذشته

کدهای ممنوعیت ورود دوباره برقرار می شوند (به روز شده) و مستثنی می شوند.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles