مجوز اقامت بشردوستانه در ترکیه

·07/09/2022·اجازه اقامت·2 min·

Humanitarian residence permit is regulated in Articles 46 and 47 […]

اجازه اقامت بشردوستانه در مواد 46 و 47 قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی شماره 6458 تنظیم شده است. علاوه بر این، مجوز اقامت بشردوستانه در ماده 44 آیین نامه اجرای قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی تنظیم شده است.

خارجی هایی که می توانند مجوز اقامت بشردوستانه برای آنها صادر شود چه کسانی هستند؟

  • وقتی صحبت از بهترین منافع کودک می شود،
  • هنگامی که خارجی ها نمی توانند ترکیه را ترک کنند یا علیرغم تصمیم به اخراج یا ممنوعیت ورود آنها به ترکیه، خروج آنها منطقی یا ممکن تلقی نمی شود.
  • در صورتی که طبق ماده 55 قانون برای خارجی تصمیم اخراج گرفته نشود.
  • هنگام مراجعه به قوه قضائیه نسبت به اقدامات انجام شده به موجب مواد 53، 72 و 77 قانون،
  • در طول ادامه بازگشت متقاضی به اولین کشور پناهندگی یا یک کشور سوم امن،
  • هنگامی که خارجیانی که بنا به دلایل اضطراری یا حفظ منافع کشور، نظم عمومی و امنیت عمومی ملزم به اجازه ورود و اقامت در ترکیه هستند، به دلیل موقعیتی که مانع از آن می شود، نمی توانند یکی از سایر مجوزهای اقامت را دریافت کنند. اعطای مجوز اقامت
  • در شرایط فوق العاده، اجازه اقامت بشردوستانه می تواند صادر شود.

برای چند سال می توان مجوز اقامت بشردوستانه صادر کرد؟

به شرط محدود شدن به دوره های تعیین شده توسط وزارت و با تأیید اداره کل، مجوزهای اقامت بشردوستانه توسط استانداری ها قابل اعطا و تمدید است.

شرایط مجوز اقامت بشردوستانه چیست؟

شرایط اعطای سایر مجوزهای اقامت در مجوزهای اقامت بشردوستانه جستجو نمی شود.

دلایل امتناع، لغو یا عدم تمدید مجوز اقامت بشردوستانه چیست؟

به شرط اخذ تاییدیه وزارت، مجوز اقامت بشردوستانه لغو و توسط فرمانداری ها تمدید نمی شود، در صورتی که دیگر شرایطی که اجباری بودن اعطای مجوز را فراهم می کند، وجود نداشته باشد.

سایر مسائل مربوط به مجوز اقامت بشردوستانه

اتباع خارجی که اجازه اقامت بشردوستانه را دریافت کرده اند باید حداکثر ظرف مدت بیست روز کاری از تاریخ صدور مجوز در سامانه ثبت آدرس ثبت نام کنند.

افرادی که دارای مجوز اقامت بشردوستانه هستند می توانند برای یکی از سایر مجوزهای اقامتی که دریافت می کنند، به استثنای اجازه اقامت طولانی مدت، در طول مدت این مجوز درخواست دهند.

دوره های صرف شده با مجوز اقامت بشردوستانه در مجموعه دوره های اجازه اقامت مقرر در قانون لحاظ نمی شود.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles