اجازه اقامت را نمی توان با ویزای توریستی که از کنسولگری دریافت کردید دریافت کرد

·24/01/2022·دستهبندی نشده·0 min·

A Residence Permit Cannot Be Obtained with a Tourist Visa […]

با ویزای توریستی که از کنسولگری گرفته شده است نمی توان مجوز اقامت دریافت کرد.

برای خارجی هایی که برای ویزا درخواست می دهند؛ که آنها در پایان دوره ویزای خود کشور ما را ترک خواهند کرد، 

تعهدات مبنی بر عدم درخواست مجوز اقامت آغاز شده است.

علاوه بر این، بروشورهایی به 4 زبان در دروازه های مرزی توزیع شده است که این موضوعات را تشریح می کند.

 

 

 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles