آیا اداره مهاجرت اسناد دریافت شده از دولت را می پذیرد؟

·25/06/2022·دستهبندی نشده·0 min·

used in Residence Permit; You can take the following documents […]

مورد استفاده در مجوز اقامت؛ مدارک زیر را می توانید از سیستم E-STATE بگیرید و به اداره مهاجرت بدهید.

*سند اقامت

* سابقه کیفری

* متن فعال سند

* خرابی SSI

12

آیا مدارک دریافتی از دولت الکترونیک برای درخواست های اجازه اقامت معتبر است؟

مدارک با عبارت «قابل استفاده در مؤسسات رسمی» ارائه شده از طریق دولت الکترونیک پذیرفته می شود.

 

https://www.goc.gov.tr/ikamet-sss. در ماده 12 توضیح داده شده است

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles